Werkgroep Wmo

Werkgroep Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De werkgroep Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van de Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad geeft – gevraagd en ongevraagd – advies aan burgemeester & wethouders en aan de gemeenteraad over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Maatschappelijke ondersteuning houdt in dat gemeenten ondersteuning moeten bieden aan inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van een zelfredzaam leven en het deelnemen aan de samenleving. Dat begint bij het zorgen voor goede omstandigheden om te kunnen leven.

Wat doet Werkgroep Wmo?

De werkgroep WMO behartigt de belangen van inwoners die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Zo wil de gemeente het beleid goed afstemmen op ervaringen, wensen en behoeften van haar inwoners, zodat alle inwoners van Lelystad volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De werkgroep telt vier vrijwilligers afkomstig uit Lelystad. Zij zijn door hun werk, opleiding of ervaring betrokken bij onderdelen van het sociaal domein en ‘weten’ wat er leeft onder de bevolking. De Werkgroep komt regelmatig bij elkaar en is een onderdeel van het Adviesraad Sociaal Domein.

Belangrijke thema’s voor Werkgroep Wmo;

De werkgroep WMO heeft al enkele jaren een aantal speerpunten waar zo lang als noodzakelijk aandacht aan wordt besteed. Het zijn dus vooral onderwerpen waarover verwacht mag worden dat er ongevraagd advies aan het college van B&W geformuleerd zal worden.

Deze thema’s zijn;

Zorg: Met de groei van het aantal senioren ( > 22.000 in 2040) die zelfstandig moeten blijven wonen, neemt ook de zorgbehoefte toe. De aanwezige voorzieningen en activiteiten moeten dan ook ruimschoots onder de aandacht van deze doelgroep worden gebracht. Als de zorgbehoefte van senioren niet meer thuis geboden kan worden, moeten voldoende alternatieven beschikbaar zijn, zoals zorgwoningen, aanleunwoningen en plaatsen in zorgcentra. Een extra punt van aandacht is de psychische gesteldheid van senioren als gevolg van Corona; hulpverleners in de eerste lijn zullen hier attent op moeten zijn en voldoende professionele hulp moet beschikbaar komen. Voor veel ziekenhuiszorg kan men gelukkig weer in Lelystad terecht, maar het vervoer daarnaartoe blijft een punt van zorg.

Vertrouwen in de overheid: Uit een recente peiling (februari 2022) blijkt dat het vertrouwen in het lokale bestuur in Flevoland ca. 30% bedraagt. Dit moet en kan anders! Alle senioren, en ook diegenen die hier al langere tijd woonachtig zijn en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze stad, willen zekerheid, voortaan serieus worden genomen en geen sluitpost van de begroting worden.

Oudere migranten: Heel veel senioren in Lelystad hebben geen Nederlandse achtergrond en hebben roots in tientallen andere landen van herkomst. Hun veerkracht is vaak groot en familiezorg vanzelfsprekend. Toch voelen ze zich vaker eenzaam, is hun gezondheid vaak kwetsbaar en maken zij minder gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen dan autochtone ouderen.

Wonen voor ouderen: Volgens de meest recente bevolkingsprognose van 2022-2040 van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder van 2021 tot 2040 toenemen van 14.250 tot boven de 22.000; een stijging van 55% in 20 jaar. In Lelystad zal met name de groep oude ouderen toenemen; er komen meer ouderen en onder de ouderen neemt het aandeel 80-plussers toe. Van 2285 in 2021 tot 6400 in 2040. Dit verschijnsel wordt wel dubbele vergrijzing genoemd. Wanneer er minder woningen worden gebouwd dan verwacht, zal het aantal mensen van 65 jaar en ouder sneller toenemen. Wanneer er meer woningen worden gebouwd dan verwacht zal dit aantal juist langzamer toenemen.

De namen van de vier leden van de werkgroep zijn:

• Wim Hijmissen
• Uko Uil
• Jeroen Kok

Contact:
Heeft u vragen of wil u in contact komen met deze werkgroep? stuur een email naar het secretariaat. De werkgroep komt graag met u in contact!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat deze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.